توئیت نقوی حسینی در خصوص نسل کشی سعودی ها در یمن

خبر

توئیت نقوی در خصوص نسل کشی سعودی ها در یمن


ت‏وییت نقوی حسینی: درهرجای دنیا اگرکودکی درحمله ای به قتل رسیده بود،شورای امنیت قطعنامه حمله به آن کشورراصادرمی کرد! برای ظهور دعا کنید....

نظرات


تمامی نظرات پس از تایید، نمایش داده خواهند شد.